×

Tư vấn và nhận báo giá

 

Chương trình khám từ thiện tại Trà Vinh

Trang chủ> Tin tức> Hoạt động hội thảo > Chương trình khám từ thiện tại Trà Vinh

Ngày 16/8/2019 chương trình tài trợ thường niên của Trợ Thính Daewon diễn ra tại ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIM HÒA  Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh